1992—

Apoptosis: Silver White
Pigment of silver white